MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Аз <ходех наперено> из Чикаго сякаш наистина бях някой. [1] I strutted around Chicago as if I were really somebody.
Тя бе весела, закръглена жена. (пълничка) [1] She was a cheerful plump woman.
Бебето е хубаво и пълничко. [1] The baby's nice and plump.
<Закръглено> сочно грозде. [1] Plump juicy grapes.
Мога да ти плащам само 1 лира на месец, с храна и квартира. [1] I can pay you only one pound a month, with board and lodging.
Те се бориха дълго и упорито срещу неправдите на расовата сегрегация. [1] They fought long and hard against the iniquities of apartheid. (apartheid: the former political and social system in South Africa)
Тя <натрупа> цепеници в огъня. (струпа, направи купчина) [1] She heaped logs on the fire.
Той <отрупа,препълни> чинията си с ориз. [1] He heaped his plate with rice.
Купчина дрехи. (куп) [1] A heap of clothes.
Той бе парий. (отхвърлен от обществото) [1] He was a pariah. (someone who everyone hates and avoids)
проповед [1] sermon
Днешната проповед бе за важността на състраданието. [1] Today's sermon was on the importance of compassion.
О, блуднице, чуй словото на Господа. [1] O harlot, hear the word of the Lord. (harlot: prostitute /OLD USE/)
Той държеше записките си до себе си, да не би погрешен спомен да го <заблуди>. (отклони от правия път) [1] He kept his notes by his side lest faulty memory lead him astray.
Имаше опасност да не би планът да получи гласност. [1] There was danger lest the plan become known.
Те бяха неспособни да си позволят <сложното> оборудване, от което имаха нужда. [1] They were unable to afford the elaborate equipment needed. (elaborate: having many small parts or details put together in a complicated way)
Много <изпипана> телекомуникационна мрежа. [1] A very elaborate telecommunications network. (elaborate: carefully planned and organized in great detail)
Той беше винаги толкова <изряден,педантичен> относно външния си вид. (педантично точен, грижлив) [1] He had always been so meticulous about his appearance.
Той бе <изрядно> честен в търговските си отношения. (педантично точен, щателен; вземане-даване) [1] He was meticulously honest in his dealings.
Райони, където сивите катерици не могат да <виреят>. [1] Areas where gray squirrels cannot prosper.


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 [122] 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на