MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
<Неравна,скалиста> брегова линия. [1] A rugged coastline.
Джиповете са здрави превозни средства, предназначени за сурови условия. (груби, неделикатни) [1] Jeeps are rugged vehicles, designed for rough conditions.
Недодялани маниери. (обноски) [1] Rugged manners.
циник (циничен, цапнат в устата) [1] ribald
Циничен коментар. (неприличен, нецензурен) [1] A ribald remark.
котел, казан [1] cauldron
Казанът на вещицата. [1] The witch's cauldron.
<Древни/вековни> гори. (девствени) [1] Primeval forests.
Няма начин да се <измъкнем, промъкнем покрай> (земните) мини. [1] There's no way to get by the land mines.
Тя се е примирила, че ще прекара Коледа сама. [1] She's resigned to spending Christmas on her own.
Ние бяхме примирени със съдбата си. [1] We were resigned to our fate.
Професорът се примири със съдбата си. (ам. доцент (associate professor)) [1] The Professor resigned himself to his fate.
Попий водата с хартиена кърпа. [1] Sop up the water with a paper towel.
Джейми съблече дрипавата си риза. [1] Jamie stripped off his tattered shirt.
Той <извади,показа> един опърпан плик от джоба си. (плик за писма) [1] He produced a tattered envelope from his pocket.
бунище [1] dump
Той изсипа диамантите в дрипата. [1] He dumped the diamonds into the rag.
Камиони изхвърлиха 1900 тона отпадъци тук. (разтовариха) [1] Trucks dumped 1,900 tons of refuse here.
Тя стовари раницата си на пода. [1] She dumped her knapsack on the floor.
ожесточен щурм [1] a vicious assault


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [113] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на