MemorizeFaster.com
<< Назад

Примерна тетрадка-речник

Това е примерна тетрадка-речник [български <-> английски]. Тя може да Ви послужа като добър пример за това как да описвате думите и изразите във Вашата лична тетрадка-речник в MemorizeFaster.


Дума / израз Превод
Той се метна на седлото и отпътува. [1] He swung himself into the saddle and rode off.
наситено синъо [1] intense blue
леща [1] lentils
ковач [1] blacksmith
луга [1] lye
Овехтял стар диван. (износен) [1] A threadbare old sofa.
Овехтяла кърпа за ръце. (износена) [1] A threadbare hand towel.
Той си свали палтото и го окачи на закачалката. [1] He took off his coat and hung it on the peg.
Няколко закачалки на стената. [1] A few pegs on the wall.
ленен (също ленен плат/платно) [1] linen
Офейках от там. [1] I hightailed it out of there.
Плюхме си на петите като видяхме полицията да влиза. (офейкахме) [1] We hightailed it when we saw the police walking in.
Може би действах твърде необмислено. (прибързано) [1] Maybe I acted too hastily.
Той бе зад щанда. (също гише, тезгях и т.н.) [1] He was behind the counter.
изпито лице [1] pinched face
Адвокатът сви устни. [1] The lawyer pursed his lips.
Той промърмори нещо за бензиновия двигател. [1] He grumbled something about the gasoline engine.
Той само изсумтя и продължи да чете книгата си. [1] He just grunted and carried on reading his book.
Прасетата грухтяха доволно докато си ядяха храната. [1] The pigs were grunting contentedly as they ate their food.
дъска [1] board
[2] plank (esp. for making floors)


Отиди на страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123


Брой редове на страница: 20 50 100


<< Назад
За въпроси, мнения и препоръки, пишете на